Anya csak 1 van - Nicky James nyereményjáték szabályzata


Az "Anya csak 1 van - Nicky James" NYEREMÉNYJÁTÉK FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEI

Az játék időtartama: 2018. március 8 - 14. 

Ez a dokumentum az ULTIMA MEDIA Kft. által indított "Anya csak 1 van - Nicky James" NYEREMÉNYJÁTÉK akcióról szolgál információkkal, és a résztvevők egy bizonyos kategóriájának szól (a megnevezettek), valamint tartalmazza azokat a szabályokat, melyeket be kell tartani az akció alatt:

  1. SZEKCIÓ: A SZERVEZŐ

1.1 A KÉTÉVES A KIPOLANI" NYEREMÉNYJÁTÉK akció (a továbbiakban “az Akció”) szervezője az Ultima Media Kft., amelynek székhelye: H-8000Székesfehérvár, Palotai út 96, cégjegyzékszám: 07-09-022553, adószám: 23975813-2-07, e-mail cím: info@kipolani.hu (a továbbiakban "a Szervező").

1.2 Az Akció az alábbi Felhasználási feltételekkel kerül megrendezésre (a továbbiakban

Felhasználási feltételek"), melyek kötelező érvényűek az összes résztvevőre nézve. A szervező fenntartja a jogot, hogy megváltoztassa ezt a dokumentumot az Akció alatt, a résztvevők előzetes értesítése nélkül, akár visszamenőleges hatállyal. Az Akcióban való részvételével a Résztvevő elfogadja a jelen Felhasználási feltételeket.

1.3 Annak érdekében, hogy nyilvánosan elérhető legyen, a dokumentum megtekinthető a www.kipolani.hu oldalán.

  1. SZEKCIÓ: AZ AKCIÓ IDŐTARTAMA ÉS HELYSZÍNE

2.1 Az Akció https://www.facebook.com/anyacsak1van online felületén elérhető, 2018. március 8-tól 2018. március 14-ig. A Játékkal kapcsolatos további információkat a Szervező hivatalos honlapja, a www.kipolani.hu, valamint annak aloldala tartalmazhat. A Szervező ezen felületeken keresztül ad a Játékkal kapcsolatos tájékoztatást, és hivatalos közlést.

  1. SZEKCIÓ: A RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI

3.1 Csak azok a magánszemélyek vehetnek részt az Akcióban, akik 2018. március 8-ig betöltötték a 18. életévüket, és akiknek lakóhelyük vagy tartózkodási helyük Magyarország. Az Akció azoknak szól, akik annak kezdetekor betöltötték 18. életévüket.

Az Akcióban nem vehetnek részt az alábbi személyek: (a) a Szervező vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai és azok közeli hozzátartozói (Ptk. 8. könyv, I. rész 8:1 § (1) a) pont); (b) a Játék lebonyolításában részt vevő egyéb közvetlen közreműködők és azok közeli hozzátartozói (Ptk. 8. könyv, I. rész 8:1 § (1) a) pont).

3.2 Ha valamelyik Nyertes bármilyen előre nem látható okból, helyzetéből adódóan nem képes átvenni nyereményét (kivétel az az eset, ha az Akció kezdetekor még nem töltötte be 18. életévét), abban az esetben a Nyertes képviselője aláírhatja a nevében a kézbesítési bizonylatot, és azt a nyilatkozatot, amely felmenti a Szervezőt minden, a nyereménnyel kapcsolatos felelősség alól, mely annak sérülésére vagy természetére vonatkozik.

3.3 A nyeremény átadása nyilvános módon is történhet. Az Akció résztvevői beleegyeznek abba, hogy a Nyertes nevét, lakhelyét és a Szervező által az Akció során róluk készült fényképeket, írásos anyagokat, hang- és videó felvételeket a Szervező, a "KIPOLANI"™ márkajogosult nyilvánosan felhasználhatja, de csak ezzel az Akcióval kapcsolatosan, és olyan módon, ami a Nyertes személyiségi jogait nem sérti. A Nyertes elismeri, hogy e nyilvánosságra hozatal részéről nem képezhet olyan igényt, amely a Szervezőt, vagy az általa megbízott harmadik személyt ellenszolgáltatásra kötelezné.

  1. SZEKCIÓ: AZ AKCIÓ MENETE

4.1 Ahhoz, hogy részt vegyenek az Akcióban, a résztvevőknek a következőket kell tenniük: írjanak egy hozzászólást a https://www.facebook.com/anyacsak1van/ oldalon közzétett NYEREMÉNYJÁTÉK poszthoz az Akció 2. Szekció 2.1 pontjában jelzett időpontjában, a NYEREMÉNYJÁTÉK posztban közölt utasításnak megfelelően.

  1. SZEKCIÓ: AZ AKCIÓ NYEREMÉNYE

5.1 A Szervező által felajánlott nyeremény tárgynyeremény, egy darab Nicky James ajándékcsomag (kulacs és uzsonnástáska) és további két Nicky James kulacs („nyeremény”), melyet nyereményenként egy nyertes kaphat meg és készpénzre nem váltható.

5.2 A Nyertes a sorsolástól számított 10 napon belül kap értesítést. A nyeremény a sorsolástól számított 20 napon belül kerül jóváírásra a felhasználó profiljában, kivéve, ha a Nyertes értesítése sikertelen, vagy a Nyertes az Akcióból kizárásra került a sorsolást követően.

5.3 A nyeremény csak egyszeri felhasználásra érvényes.

5.4 A nyeremény nem visszatéríthető és nem hosszabbítható, készpénzre nem váltható. A nyeremény jóváírástól számított 2 hónapon belül. A nyereményként átadásra kerülő vásárlási utalvány felhasználására vonatkozó további feltételeket a nyerés tényéről szóló e-mail értesítés tartalmazza, illetve a Szervező állapítja meg.

5.5 A Szerevező a sorsolástól számított 10 napon belül értesíti a Nyertest, az által megadott e-mail útján. Ennek első lépése, hogy a Szervező a sorsolás után a Nyereményjáték Facebook posztjánál kihirdeti a Nyertest, és arra kéri, hogy e-mail címét írja meg a https://www.facebook.com/kipolani/- nak privát üzenetben. Ezután a Szervező e-mailben értesíti a Nyertest. A Nyertesnek a Nyeremény nyilvános formában történt kihirdetésétől számított 10 napon belül jelentkeznie kell a Nyereményért az 5.5 pontban ismertetett módon. Ha a Szervező a Nyertest ezen időszak alatt nem tudja értesíteni, elérhetőség hiánya, vagy a Nyertes által megadott pontatlan információk miatt, úgy a Nyertes legkésőbb 2018. március 24-ig jelentkezhet a Nyereményért a Szervezőnek az info@kipolani.hu e-mail címre küldött értesítés útján.

5.6 Miután a Nyertes számára a nyeremény jóváírásra kerül, a Szervező további költségeket nem vállal.

5.7 Ha a Szervező visszaélést fedez fel, joga van kizárni az Akcióból a visszaélést elkövető résztvevőt. Ha a visszaélés a nyeremény sorsolása után kerül felfedezésre, de annak jóváírása előtt, a Szervezőnek jogában áll megtagadni a jóváírás teljesítését.

5.8 A nyereménnyel kapcsolatban az írott és elektronikus sajtóban vagy egyéb helyen megjelent bármely hirdetés kizárólag illusztráció, az a hirdetésekben megjelenítettektől eltérhet.

  1. SZEKCIÓ: SORSOLÁS

6.1 A Résztvevő elfogadja, hogy a Szervező az Akció lezárultával egy nyertest sorsol a https://commentpicker.com/ oldal segítségével.  A sorsolás az akció lezárásának napján, 2018. március 14-én történik.

6.2 A Nyertes kihirdetése után – ami a NYEREMÉNYJÁTÉK Facebook posztnál történik nyilvános komment formájában – a Nyerteseknek 2018március 24-ig kell jelentkeznie privát üzenetben, az 5.5 pontban ismertetett módon. Ha ez idő alatt a Nyertes nem jelentkezik, akkor a Szervező pótnyertest sorsol ugyanezzel a módszerrel. A Pótnyertes átveheti az eredetileg kisorsolt Nyertes helyét megadott sorrend szerint abban az esetben, ha az eredetileg kisorsolt Nyertes valamilyen okból nyereményét nem kaphatja meg.

  1. KAPCSOLÓDÓ DÍJAK ÉS ADÓK

7.1 A nyereménnyel kapcsolatos esetlegesen felmerülő valamennyi, járulékos adó- és egyéb közterhet a Szervező viseli.

  1. SZEKCIÓ: VITÁS KÉRDÉSEK

8.1 Az Akció lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Felhasználási Feltételek szerint történik. Amennyiben a jelen Felhasználási Feltételek valamely kérdést nem szabályozna, úgy a hatályos magyar jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.

8.2 Ha a Résztvevő a jelen Felhasználási Feltételeket - annak bármely rendelkezése tekintetében - nem fogadja el, vagy azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékban nem vehet részt, illetve abból kizárásra kerül.

8.3 A Szervező és a résztvevők közötti minden vitás kérdést békés úton kell megoldani, amennyiben ez nem lehetséges, akkor a Felek kikötik az Ultima Media Kft. székhelye szerinti bíróság kizárólagos illetékességét.

  1. SZEKCIÓ: FELELŐSSÉG

9.1 A Szervező fenntartja annak jogát, hogy az Akciót a Résztvevők egyedi értesítése nélkül bármikor felfüggessze, vagy azt beszüntesse.

9.2 A Résztvevő elismeri, hogy a Szervező nem felel a Résztvevő vagy bármely harmadik személy által esetlegesen elszenvedett, a Játékban való részvétel során, vagy a Játékkal kapcsolatosan esetlegesen felmerült költségek és károk tekintetében.

9.3 Résztvevő semmilyen esetben sem követelhet a Szervezőtől, vagy érdekében eljáró harmadik személytől semminemű kár-, vagy költségtérítést.

  1. SZEKCIÓ: ADATBIZTONSÁG

10.1 Az adatokat a titoktartási és biztonságos adatfeldolgozási törvények védik.

10.2 A Szervező, mint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál regisztrált adatkezelő jelen Akcióval kapcsolatos adatkezelését is az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően végzi. Mint adatkezelő, a Szervező kijelenti, hogy az Akcióban résztvevők, valamint a nyertesek személyes adatainak bizalmasságát fenntartja, ezen adatokat a jelen Felhasználási feltételeknek, valamint a Szervező megfelelően használja fel.

10.3 Az Akcióban résztvevők személyes adataira vonatkozóan az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései irányadóak.

10.4 A Résztvevő az Akcióban való részvétellel kifejezetten elfogadja a jelen Felhasználási Feltételeket és a Szervező általános szerződési feltételeiben foglalt adatvédelmi feltételeit.

10.5 Az Akció folyamatának minden lépését beleértve (adatgyűjtés, az nyertes értesítése, az ajándék kézbesítése), a nyertes kifejezi a részvételbe való egyértelmű beleegyezését az Akcióhoz való csatlakozással.

További feldolgozás során az adatok anonim adatokká lesznek változtatva, és statisztikai célokra el lesznek tárolva.

ULTIMA MEDIA KFT.

2018.március 8.