TAVASZI FELIRATKOZÁSI NYEREMÉNYJÁTÉK - EREDMÉNYHIRDETÉS


Köszönjük mindenkinek, aki februárban és márciusban feliratkozott hírlevelünkre! A sorsoláson az alábbi szerencsések nyertek.

30.000 Ft-os utalvány: Judit, ********@gmail.com
20.000 Ft-os utalvány: Klára, ********@gmail.com
10.000 Ft-os utalvány: Eszter, ********@freemail.hu

Gratulálunk a nyerteseknek, őket emailben értesítjük! Annak sem kell üres kézzel távoznia, aki most nem járt szerencsével, mert 2020.április hónapjában a 2020TAVASZ kuponkóddal 15%-os kedvezménnyel vásárolhat nem akciós termékeket a shopban.

BÖNGÉSSZ TOVÁBB ERRE:

Az akció időtartama: 2020.február 22 - 2020.március 31.

Ez a dokumentum az ULTIMA MEDIA Kft. által indított "TAVASZI FELIRATKOZÁSI NYEREMÉNYJÁTÉK" NYEREMÉNYJÁTÉK akcióról szolgál információkkal, és a résztvevők egy bizonyos kategóriájának szól (a megnevezettek), valamint tartalmazza azokat a szabályokat, melyeket be kell tartani az akció alatt:

  1. SZEKCIÓ: A SZERVEZŐ

1.1 A "TAVASZI FELIRATKOZÁSI NYEREMÉNYJÁTÉK" NYEREMÉNYJÁTÉK akció (a továbbiakban “az Akció”) szervezője az Ultima Media Kft., amelynek székhelye: H-8000 Székesfehérvár, Palotai út 96, cégjegyzékszám: 07-09-022553, adószám: 23975813-2-07, e-mail cím: info@kipolani.hu (a továbbiakban "a Szervező").

1.2 Az Akció az alábbi Felhasználási feltételekkel kerül megrendezésre (a továbbiakban

Felhasználási feltételek"), melyek kötelező érvényűek az összes résztvevőre nézve. A szervező fenntartja a jogot, hogy megváltoztassa ezt a dokumentumot az Akció alatt, a résztvevők előzetes értesítése nélkül, akár visszamenőleges hatállyal. Az Akcióban való részvételével a Résztvevő elfogadja a jelen Felhasználási feltételeket.

1.3 Annak érdekében, hogy nyilvánosan elérhető legyen, a dokumentum megtekinthető a www.kipolani.hu oldalán.

  1. SZEKCIÓ: AZ AKCIÓ IDŐTARTAMA ÉS HELYSZÍNE

2.1 Az Akció https://kipolani.hu/ online felületén elérhető, 2020.február 22 - 2020.március 31-ig. A Játékkal kapcsolatos további információkat a Szervező hivatalos honlapja, a www.kipolani.hu, valamint annak aloldala tartalmazhat. A Szervező ezen felületeken keresztül ad a Játékkal kapcsolatos tájékoztatást, és hivatalos közlést.

  1. SZEKCIÓ: A RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI

3.1 Csak azok a magánszemélyek vehetnek részt az Akcióban, akik 2020. február 20-ig betöltötték a 18. életévüket, és akiknek lakóhelyük vagy tartózkodási helyük Magyarország. 

Az Akcióban nem vehetnek részt az alábbi személyek: (a) a Szervező vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai és azok közeli hozzátartozói (Ptk. 8. könyv, I. rész 8:1 § (1) a) pont); (b) a Játék lebonyolításában részt vevő egyéb közvetlen közreműködők és azok közeli hozzátartozói (Ptk. 8. könyv, I. rész 8:1 § (1) a) pont).

3.2 Ha valamelyik Nyertes bármilyen előre nem látható okból, helyzetéből adódóan nem képes átvenni nyereményét (kivétel az az eset, ha az Akció kezdetekor még nem töltötte be 18. életévét), abban az esetben a Nyertes képviselője aláírhatja a nevében a kézbesítési bizonylatot, és azt a nyilatkozatot, amely felmenti a Szervezőt minden, a nyereménnyel kapcsolatos felelősség alól, mely annak sérülésére vagy természetére vonatkozik.

3.3 A nyeremény átadása nyilvános módon is történhet. Az Akció résztvevői beleegyeznek abba, hogy a Nyertes nevét, lakhelyét és a Szervező által az Akció során róluk készült fényképeket, írásos anyagokat, hang- és videó felvételeket a Szervező, a "KIPOLANI"™ márkajogosult nyilvánosan felhasználhatja, de csak ezzel az Akcióval kapcsolatosan, és olyan módon, ami a Nyertes személyiségi jogait nem sérti. A Nyertes elismeri, hogy e nyilvánosságra hozatal részéről nem képezhet olyan igényt, amely a Szervezőt, vagy az általa megbízott harmadik személyt ellenszolgáltatásra kötelezné.

  1. SZEKCIÓ: AZ AKCIÓ MENETE

4.1 Ahhoz, hogy részt vegyenek az Akcióban, a résztvevőknek a következőket kell tenniük: iratkozzanak fel a Kipolani.hu hírlevelére.

  1. SZEKCIÓ: AZ AKCIÓ NYEREMÉNYE

5.1 A Szervező által felajánlott nyeremény, egy darab, 30.000, egy darab 20.000 és egy darab 10.000 forint értékű Kipolani vásárlási utalvány („nyeremény”), melyet nyereményenként egy nyertes kaphat meg.

5.2 A Nyertes a sorsolástól számított 10 napon belül kap értesítést. A nyeremény a sorsolástól számított 20 napon belül kerül jóváírásra a felhasználó profiljában, kivéve, ha a Nyertes értesítése sikertelen, vagy a Nyertes az Akcióból kizárásra került a sorsolást követően.

5.3 A nyeremény csak egyszeri felhasználásra érvényes.

5.4 A nyeremény nem visszatéríthető és nem hosszabbítható, készpénzre nem váltható. A nyeremény jóváírástól számított 2 hónapon belül váltható be.A nyereményként átadásra kerülő vásárlási utalvány felhasználására vonatkozó további feltételeket a nyerés tényéről szóló e-mail értesítés tartalmazza, illetve a Szervező állapítja meg.

5.5 A Szerevező a sorsolástól számított 10 napon belül értesíti a Nyertest, az általa megadott e-mail útján. Ezután a Szervező e-mailben értesíti a Nyertest. A Nyertesnek a Nyeremény nyilvános formában történt kihirdetésétől számított 10 napon belül jelentkeznie kell a Nyereményért az 5.5 pontban ismertetett módon. Ha a Szervező a Nyertest ezen időszak alatt nem tudja értesíteni, elérhetőség hiánya, vagy a Nyertes által megadott pontatlan információk miatt, úgy a Nyertes legkésőbb 2020. április 30-ig jelentkezhet a Nyereményért a Szervezőnek az info@kipolani.hu e-mail címre küldött értesítés útján.

5.6 Miután a Nyertes számára a nyeremény jóváírásra kerül, a Szervező további költségeket nem vállal.

5.7 Ha a Szervező visszaélést fedez fel, joga van kizárni az Akcióból a visszaélést elkövető résztvevőt. Ha a visszaélés a nyeremény sorsolása után kerül felfedezésre, de annak jóváírása előtt, a Szervezőnek jogában áll megtagadni a jóváírás teljesítését.

5.8 A nyereménnyel kapcsolatban az írott és elektronikus sajtóban vagy egyéb helyen megjelent bármely hirdetés kizárólag illusztráció, az a hirdetésekben megjelenítettektől eltérhet.

  1. SZEKCIÓ: SORSOLÁS

6.1 A Résztvevő elfogadja, hogy a Szervező az Akció lezárultával egy nyertest sorsol véletlenszerűen.  A sorsolás az akció lezárásának napját követően, 2020. április 1-én történik.

6.2 A Nyertes kihirdetése után a Nyerteseknek 2020. április 30-ig kell jelentkeznie privát üzenetben, az 5.5 pontban ismertetett módon. Ha ez idő alatt a Nyertes nem jelentkezik, akkor a Szervező pótnyertest sorsol ugyanezzel a módszerrel. A Pótnyertes átveheti az eredetileg kisorsolt Nyertes helyét megadott sorrend szerint abban az esetben, ha az eredetileg kisorsolt Nyertes valamilyen okból nyereményét nem kaphatja meg.

  1. KAPCSOLÓDÓ DÍJAK ÉS ADÓK

7.1 A nyereménnyel kapcsolatos esetlegesen felmerülő valamennyi, járulékos adó- és egyéb közterhet a Szervező viseli.

  1. SZEKCIÓ: VITÁS KÉRDÉSEK

8.1 Az Akció lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Felhasználási Feltételek szerint történik. Amennyiben a jelen Felhasználási Feltételek valamely kérdést nem szabályozna, úgy a hatályos magyar jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.

8.2 Ha a Résztvevő a jelen Felhasználási Feltételeket - annak bármely rendelkezése tekintetében - nem fogadja el, vagy azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékban nem vehet részt, illetve abból kizárásra kerül.

8.3 A Szervező és a résztvevők közötti minden vitás kérdést békés úton kell megoldani, amennyiben ez nem lehetséges, akkor a Felek kikötik az Ultima Media Kft. székhelye szerinti bíróság kizárólagos illetékességét.

  1. SZEKCIÓ: FELELŐSSÉG

9.1 A Szervező fenntartja annak jogát, hogy az Akciót a Résztvevők egyedi értesítése nélkül bármikor felfüggessze, vagy azt beszüntesse.

9.2 A Résztvevő elismeri, hogy a Szervező nem felel a Résztvevő vagy bármely harmadik személy által esetlegesen elszenvedett, a Játékban való részvétel során, vagy a Játékkal kapcsolatosan esetlegesen felmerült költségek és károk tekintetében.

9.3 Résztvevő semmilyen esetben sem követelhet a Szervezőtől, vagy érdekében eljáró harmadik személytől semminemű kár-, vagy költségtérítést.

  1. SZEKCIÓ: ADATBIZTONSÁG

10.1 Az adatokat a titoktartási és biztonságos adatfeldolgozási törvények védik.

10.2 A Szervező, mint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál regisztrált adatkezelő jelen Akcióval kapcsolatos adatkezelését is az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően végzi. Mint adatkezelő, a Szervező kijelenti, hogy az Akcióban résztvevők, valamint a nyertesek személyes adatainak bizalmasságát fenntartja, ezen adatokat a jelen Felhasználási feltételeknek, valamint a Szervező megfelelően használja fel.

10.3 Az Akcióban résztvevők személyes adataira vonatkozóan az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései irányadóak.

10.4 A Résztvevő az Akcióban való részvétellel kifejezetten elfogadja a jelen Felhasználási Feltételeket és a Szervező általános szerződési feltételeiben foglalt adatvédelmi feltételeit.

10.5 Az Akció folyamatának minden lépését beleértve (adatgyűjtés, az nyertes értesítése, az ajándék kézbesítése), a nyertes kifejezi a részvételbe való egyértelmű beleegyezését az Akcióhoz való csatlakozással.

További feldolgozás során az adatok anonim adatokká lesznek változtatva, és statisztikai célokra el lesznek tárolva.

ULTIMA MEDIA KFT.

2020. február 20.